فرم ثبت سفارش

خانه فرم ثبت سفارش
قابل توجه مشتریان محترم

خرید هر لیتر روغن به مبلغ 18000 تومان می باشد. در صورتیکه در مدت زمان یکماه لیتراژ خرید روغن به 10 لیتر برسد قیمت هر لیتر 17000 محاسبه و اگر به 100 لیتر برسد قیمت هر لیتر 16000 تومان و در ازای خرید 500 لیتر قیمت هر لیتر روغن 15000 تومان محاسبه می گردد. در صورت خرید بیش از یک تن خرید روغن از شرکت بازرگانی سینوهه به ازای هر لیتر مبلغ 14000 تومان محاسبه شده و در پایان ماه شیب قیمت محاسبه و ماتفاوت قیمت پرداختی را میتوانند نقدا دریافت و یا در ازای این ماتفاوت روغن خرید کنند.

ثبت سفارش

مرحله 1 از 2

50%